Sat. Mar 30th, 2024

Tag: บริษัท Ticketmaster UK

Ticketmaster UK ถูกปรับเป็นเงิน 1.25 ล้านปอนด์ จากการที่ไม่สามารถรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้

Ticketmaster UK บริษัทที่ให้บริการจองตั๋วออนไลน์ ตั้งแต่การเข้าชมคอนเสิรต์ การแข่งขันฟุตบอล โรงภาพยนตร์ หรือการแสดงต่าง ๆ ที่ต้องมีการซื้อตั๋วเพื่อเข้าชม โดยบริษัท Ticketmaster ได้รับคำสั่งจาก Information Commissioner’s Office หรือ ICO หน่วยงานดูแลความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีของประเทศอังกฤษ ให้บริษัท Ticketmaster ถูกปรับเป็นเงินจำนวน 1.25 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 50 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2018 บริษัทไม่สามารถรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ปลอดภัย จากการถูกโจมตีทางไซเบอร์บนเว็บไซต์ของ…