Sat. Mar 30th, 2024

Tag: ปากกาแบบไหนใช้บนยานอวกาศ

ปากกาที่ใช้บนยานอวกาศ ลองคิดไปอีกมุมหนึ่งของโลกคุณจะใช้ปากกาแบบไหนในการจดบันทึกข้อมูล

ปากกาที่ใช้บนยานอวกาศ ของใช้ทั่ว ๆ ไป ที่เราเอาไว้ใช้เขียน หรือจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา หรือความรู้ต่าง ๆ นั้น ส่วนใหญ่จะใช้เป็นปากกาที่เราจดบันทึก ส่วนประกอบหลัก ๆ ของปากกา ก็คือ น้ำหมึก ด้ามจับ และหัวปากกาที่ไว้สำหรับเขียน เมื่อเราเขียนโดยปากกาหรือได้จดบันทึกลงไปบนกระดาษ กลไกของน้ำหมึกก็จะไหลออกมาเพื่อที่ทำให้เกิดลายลักษณ์อักษร หรือลวดลายที่เราเขียนลงไป แต่ ณ เวลาที่เราเขียนนั้นเราอยู่ในพื้นที่ทั่วไปของประเทศ แต่ลองคิดไปอีกมุมหนึ่งของโลก หากคุณมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปบนยานอวกาศ คุณจะใช้ปากกาแบบไหนในการจดบันทึกข้อมูล ไขข้อข้องใจ ปากกาที่ใช้บนยานอวกาศ…