Sat. Mar 30th, 2024

Tag: รัฐสภาสหราชอาณาจักร

รัฐสภาสหราชอาณาจักร สรุปว่ามีหลักฐานชัดเจนต่อทฤษฏีสมรู้ร่วมคิดของ Huawei กับพรรคคอมมิวนิสต์จีน

รัฐสภาสหราชอาณาจักร คณะกรรมการป้องกันสภาของสหราชอาณาจักรได้อ้างอิงคำให้การของนักวิชากรผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลก ไซเบอร์และบุคคลในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ว่ามีหลักฐานสำคัญที่แสดงรูปแบบการรับเงินอุดหนุนของ Huawei จากพรรคคอมมิวนิสต์จีน จึงทำให้มีการเรียกร้องว่ารัฐบาลจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับกาใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมภายในประเทศ อีกทั้งควรที่จะพิจารณากำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนหลังจากพ้นปี 2568 ไปแล้ว รัฐสภาสหราชอาณาจักร ยอมรับว่า การเคลื่อนไหว Huawei อาจจะทำให้สัญญาณโทรศัพท์ในบางพื้นที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถใช้งานได้ ถ้าหากความสัมพันธ์ที่มีกับรัฐบาลจีนแย่ลงหรือมีแรงกดดันจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ สหราชอาณาจักรได้ยอมรับว่า ภายหลังจากการเคลื่อนไหวในเรื่องดังกล่าวของสหราชอาณาจักรที่มีต่อ Huawei อาจจะทำให้สัญญาณโทรศัพท์ในบางพื้นที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถใช้งานได้ แต่ก็ได้เน้นให้ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการให้เปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วที่สุดเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานระบบเครือข่ายโทรคมนาคมไม่ได้ ทั้งนี้คณะกรรมการป้องกันสภาของสหราชอาณาจักรยังกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งพยายามกดดันสหราชอาณาจักร ผ่านภัยคุกคามทั้งที่แอบแผงและแบบเปิดเผย เพื่อทำให้ Huawei ยังคงอยู่ในเครือข่าย 5G…