Sat. Mar 30th, 2024

Tag: ะบบเซนเซอร์ผู้สูงอายุ

เทคโนโลยี ระบบเซนเซอร์อัจฉริยะ ของผู้สูงอายุเพื่อช่วยให้ท่านสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบเซนเซอร์อัจฉริยะ จากคำนิยามขององค์การสหประชาชาติ เวลานี้ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ หมายความว่า เรากำลังจะมีคนที่มีอายุเกิน 60 ปีถึงร้อยละ 20 ของประชากรไทยทั้งประเทศ ในปี 2564 โดยที่เป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก่อนหน้านี้ ระบบเซนเซอร์อัจฉริยะ วัดการเคลื่อนไหวที่มีขนาดเล็กสำหรับพกติดตัวผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ นักวิจัยคนหนึ่งที่มองเห็นปัญหาและเตรียมหาทางรับมือกับภาวะดังกล่าวก็คือ ผศ. ดร.สุรภา เทียมจรัส จากทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ก่อนหน้านั้นในปี 2545 เธอคือผู้ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิอานันทมหิดลเพื่อศึกษาต่อปริญญาเอกในด้านเทคโนโลยีโครงข่ายเซนเซอร์ร่างกาย ที่ Imperial College London…