Wed. Feb 21st, 2024

Tag: เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็น

มีบ้างไหม เทคโนโลยี ที่เราควรต้องปฏิเสธ

มีหลายคนถามว่ามี เทคโนโลยี อะไรบ้างที่เราไม่จำเป็นต้องรู้และไม่ต้องสนใจ แต่ก่อนจะไปถึงจุดตรงนั้นเราย้อนกลับมาดูตัวของเราเองกันก่อนว่าปัจจุบันนี้เราเป็นคนที่อยู่ในยุคไหนอยู่ในเจนเนอเรชั่นไหน ถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในวัยเกษียณเรียกว่าอยู่ในช่วงชีวิตที่อายุเกิน 55 ไปแล้ว เราอาจจะเรียนรู้เทคโนโลยีบางอย่างเท่าที่ชีวิตเราใช้ได้และมีความสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเช่นเรื่องของการใช้การติดต่อสื่อสาร หรือในเรื่องของการเงินในรูปแบบต่างๆ ข่าวสารวงการไอที เพราะว่าปัจจุบันนี้เรื่องราวของการเงินเราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เงินสดแต่เปลี่ยนมาเป็นการใช้ระบบการโอนเงินหรือสแกนเงิน เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยได้ 100% เทคโนโลยี ที่ไม่จำเป็นสำหรับเรา แต่ถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในยุคของวัยทำงานเต็มตัวยังมีชีวิตที่จะต้องเรียนรู้อยู่บนโลกอีกอย่างน้อย 20 ถึง 30 ปี คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้เราควรจะต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีที่เราจะต้องใช้งาน มีอยู่ทุกมุมและมีอยู่ทุกอย่าง ตั้งแต่การสื่อสารไปจนถึงการใช้ชีวิตประจำวันเราก็จะต้องใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเหลือตัวเรา 100% โดยเฉพาะในยุคใหม่เทคโนโลยีการสื่อสารหรือการเดินทางพัฒนาไปไกลในรูปแบบของการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใช้พลังงานธรรมชาติแล้ว เป็นไปได้อย่างมากกว่าอีก 5 ปีเลยนาคตทุกสิ่งอย่างนั้นจะเป็นการติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดนของจริง เพราะอาจจะเดินทางระยะทาง…