Tue. Apr 2nd, 2024

Tag: แอพพลิเคชั่น จากประเทศจีนในอินเดีย

การระงับการใช้แอพพลิเคชั่น จากประเทศจีนในอินเดีย เป็นการทำให้ความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น

การระงับการใช้แอพพลิเคชั่น ที่ประเทศอินเดียได้ออกประกาศคำสั่งห้ามใช้แอพพลิเคชั่นของประเทศจีนจำนวน 43 แอพพลิเคชั่นในประเทศอินเดีย ซึ่งส่วนมากจะเป็นแอพพลิเคชั่นได้รับความนิยมอย่างเช่น Alibaba, AliExpress, DingTalk และ Taobao Live ทั้งนี้รัฐบาลอินเดียเคยมีคำสั่งห้ามใช้แอพพลิเคชั่นออกมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีการห้ามใช้งานถึง 200 แอพพลิเคชั่น การระงับการใช้แอพพลิเคชั่น ที่ประกาศคำสั่งห้ามใช้แอพพลิเคชั่นของประเทศจีนในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการโดยใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแอพพลิเคชั่นยอดนิยมอย่าง TikTok ก็ถูกรวมอยู่ในครั้งนั้นด้วย โดยการประกาศเพิ่มเติมในครั้งนี้รัฐบาลอินเดียให้เหตุผลผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอิเลคทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าการออกประกาศคำสั่งห้ามใช้แอพพลิเคชั่นของประเทศจีนในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการโดยใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นทั้ง 43 รายนี้ ว่ามีเนื้อหาหรือมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมที่อาจจะมีผลต่ออำนาจอธิปไตยและเอกราชของประเทศอินเดียได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความมั่นคงแห่งรัฐและความสงบเรียบร้อยของประเทศอินเดีย…