Sun. Mar 31st, 2024

Tag: โทรศัพท์มือถือกับการศึกษา

ความสำคัญของ โทรศัพท์มือถือกับการศึกษา แหล่งที่รวบรวมความรู้มากมายบนโลก

โทรศัพท์มือถือกับการศึกษา เนื่องจากเมื่อปลายปี 2020 ได้มีโรคโควิด – 19 ระบาด ซึ่งโรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้มาก และไม่มีวัคซีนในการรักษา ส่งผลให้หลายสิ่งหลายอย่างต้องมีการปรับเปลี่ยนทิศทางของการดำเนินกิจกรรม รวมไปถึงในระบบการศึกษา สถานศึกษาเป็นแหล่งที่รวมนักเรียน ครู อาจารย์มากมายนับร้อยชีวิต การเปิดโรงเรียนตามปกติจึงเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคกระทรวงศึกษาธิการจึงออกหนังสือให้ผู้บริหารปิดโรงเรียนแล้วทำการเรียนการสอนชั่วคราว แต่ก็ใช้ระยะเวลานานเกือบครึ่งปี สำคัญในการเรียนการสอนออนไลน์จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออื่น ๆ ที่สามารถเชื่อต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ในบทความนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงโทรศัพท์เป็นหลักเพราะเด็กแทบทุกคนมีใช้อย่างแน่นอน จากการใช้โทรศัพท์ในการเรียนออนไลน์จะทราบได้ทันทีว่าเทคโนโลยีก็ให้ประโยชน์ในหลายด้านเช่นกัน ซึ่งในบทความนี้จะพูดถึงในเรื่องของการศึกษาเป็นหลัก เพราะเป็นสิ่งที่วัยรุ่นต้องพบเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วนั้นเอง ข้อดีของการมี โทรศัพท์มือถือกับการศึกษา ไว้สำหรับนักเรียน…