Tue. Apr 2nd, 2024
เทคโนโลยีใหม่

สำหรับ เทคโนโลยีใหม่ และแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจ ที่น่าจับตามองในปี ค.ศ.2021 ในสภาวะปัจจุบันโลกของเราต่างประสบกับปัญหาในเรื่องของเชื้อโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักในหลายๆ ด้านอย่างเป็นวงกว้างทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ทั้งในเรื่องของด้านการนำเข้า การส่งออกสินค้า อาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและด้านอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงาน การติดต่อสื่อสาร การพบปะสังสรรค์ รวมทั้งกิจวัตรประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยออกไปทำงานทุกวัน ก็ต้องเปลี่ยนเป็นการทำงานที่บ้าน การออกไปซื้อของ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นการสั่งซื้อของผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์แทน โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านการจัดการ

เทคโนโลยีใหม่-ปีนี้

เทคโนโลยีใหม่ ที่น่าจับตามองในปี ค.ศ.2021

การใช้ชีวิตหรือการทำงานต้องมีการเว้นระยะห่าง เราจึงจำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามารองรับในการจัดการ อย่างเช่น ปัจจุบันมีการใช้แอพพลิเคชั่น ซูม คลาวด์ มีทติ้ง ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันสำหรับการทำงานร่วมกัน โดยไม่ต้องพบปะเจอหน้ากัน สามารถประชุมงาน สามารถใช้ในด้านการเรียน ด้านการสอนออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อของผ่านแอพพลิเคชั่นและยังสามารถหาข้อมูล ข่าวสารวงการไอทีและอินเตอร์เน็ต ได้ง่ายผ่านโลกออนไลน์ซึ่งช่วยเราสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีใหม่-ประชุม

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรา นั้นคือ เอไอ ในยุคสี่จุดศูนย์นี้ เอไอ เข้ามามีบทบาทในการทำงานแทนแรงงานคนในบางสายอาชีพ อย่างเช่น ด้านการแต่งเพลง ด้านการแต่งหนังสือ ด้านการแปลภาษา เนื่องจากว่าในสมัยที่เทคโนโลยียังไม่มีการพัฒนาที่มากนัก เรายังต้องการแรงงานคนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยำ แต่ระยะเวลาในการตรวจสอบนั้นค่อนข้างนาน การผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นได้ จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่รวดเร็วและความถูกต้อง แม่นยำในการทำงาน เช่น แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการแปลภาษา

ในสมัยอดีตอุปกรณ์เทคโนโลยีจะมีแค่เครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือบางรุ่นที่สามารถใช้แค่โทรเข้า โทรออก ยังไม่มีการใช้อินเตอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือการส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชันอย่างในปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงค์  ในชีวิตที่มากขึ้น อย่างเช่น การใช้นาฬิกาสมาร์ทวอช การใช้ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่สามารถใช้ร่วมกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน รวมทั้งการใช้ไวไฟที่สามารถรองรับกับระบบเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อช่วยในการส่งข้อมูลที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นได้